HOME  
   เด็กดีมีเดีย สื่อดี เพื่อเด็กไทย  

(เด็กดีมีเดีย รับสอนและจัดอบรมโปรแกรมการผลิตสื่อและมัลติมีเดีย คลิกที่นี่ )

             เกี่ยวกับโปรแกรม  

       จัดทำบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน CAI, E-Book, สื่อวีดิทัศน์, งานบันทึกเสียงไทย-อังกฤษ

ด้วยโปรแกรมลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย
ทีมงานที่มีประสบการณ์ในการผลิตสื่อ มากกว่า 10 ปี
มีความชำนาญในการผลิตสื่อทั้งด้านวิชาการ กระบวนการ และเทคนิควิธี
เราสร้างผลงานระดับมืออาชีพ มีสำนักงานแน่นอน จดทะเบียนอย่างถูกต้องตามกฎหมาย
พิสูจน์ด้วยผลงานการผลิตสื่อคุณภาพ มากกว่า 100 เรื่อง รวมทั้งงานสอน งานอบรม และเป็นวิทยากร
พิสูจน์ได้จากสิบกว่าปีที่ผ่านมา ไม่มีงานของลูกค้าชิ้นไหนที่เราทำไม่เสร็จ
เมื่อทำเสร็จแล้ว ลิขสิทธิ์และต้นฉบับ มอบให้เป็นของท่าน
      ท่านสามารถนำไปใช้ได้ในทุกๆ กรณี ทั้งส่งเข้าประกวด นำเผยแพร่ต่อสังคมได้
      อย่างได้อย่างถูกต้องมีลิขสิทธิ์รองรับ หรือนำไปพัฒนาต่อก็เป็นสิทธิ์ของท่าน

             ขั้นตอนในการเตรียมเนื้อหา  

        ขั้นตอนที่ 1 เขียนโครงสร้างเนื้อหา ว่าต้องการนำเสนอเนื้อหาส่วนใดบ้าง

        ขั้นตอนที่ 2 เขียนรายละเอียดของแต่ละส่วน โดยแยกออกเป็นหน่วยหรือตอน
                        พร้อมเขียนผลการเรียนรู้ที่คาดหวังและจุดประสงค์การเรียนรู้กำกับทุกตอน

        ขั้นตอนที่ 3 เขียนแบบทดสอบก่อนเีรียน-หลังเรียน แบบฝึกทักษะ หรือ แบบฝึกหัด (ถ้ามี)

        ขั้นตอนที่ 4 เขียนประวัติส่วนตัว และคำขอบคุณบุคคลต่างๆ หรือบรรณานุกรม

 

             ขั้นตอนการจัดทำ  

        ขั้นตอนที่ 1 วางโครงสร้างและกำหนดกระบวนการของสื่อ

        ขั้นตอนที่ 2 จัดทำโปรแกรม กราฟฟิค บันทึกเสียง

        ขั้นตอนที่ 3 ตรวจทาน / ทดลอง / ตรวจสอบการใช้งานสื่อ

        ขั้นตอนที่ 4 แก้ไขงาน ตรวจสอบความถูกต้อง

        ขั้นตอนที่ 5 จัดทำ CD ฉบับจริง พร้อมคู่มือการใช้งาน ด้วยปกและสกรีนสี

รับทำสื่อ cai


ระยะเวลาในการจัดทำ     :      30 - 45 วัน (1 เดือน - 1 เดือนครึ่ง)  นับจากวันที่ข้อมูลพร้อม

จำนวนการแก้ไข            :      แก้ไขจนกว่าจะเสร็จสมบูรณ์

ประเภทงานที่สำเร็จแล้ว   :     บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน บรรจุในแผ่นซีดี พร้อมปกและสกรีนสีสวย


ลักษณะข้อมูลที่ใช้
ข้อมูล            :        เป็นเนื้อหาที่เขียนขึ้นเพื่อการทำสื่อ ตรงตามหัวเรื่องที่กำหนด
       
แบบทดสอบ    :        แบบทดสอบมี 2 ส่วน คือแบบทดสอบก่อนเีรียน-หลังเรียน
                             ที่คลุมเนื้อหาทั้งหมด และแบบทดสอบประจำตอน (ถ้ามี)

ลักษณะแบบทดสอบ : ควรคละกันหลายแบบ ได้แก่ แบบตัวเลือก, เติมคำ, จับคู่, ถูก-ผิด
                             จับวาง เรียงลำดับ ฯลฯ

ภาพนิ่ง            :       ควรเป็นภาพที่วาดขึ้นเอง หรือถ่ายเอง (ทางเรามีทีมงานจัดทำ)

เสียงประกอบ    :       เสียงประกอบสื่อ เป็นเสียงที่บันทึกขึ้น เพื่อประกอบสื่อ CAI
                             เน้นการออกเสียงภาษาไทยอย่างถูกต้องชัดเจน
                             ส่วนเสียงภาษาอังกฤษ เราจะใช้เสียงเจ้าของภาษา สำเนียงอเมริกัน
                             (คลิก) ฟังตัวอย่าง เสียงภาษาอังกฤษ / ฟังตัวอย่างเสียงภาษาไทย

โปรแกรมจัดทำ :       จัดทำด้วยโปรแกรม Authorware และ Flash ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้อง
                             จะทำให้งานของท่านเป็นงานที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย


         

 • เราเป็นหน่วยงานที่จดทะเบียนการค้าถูกต้องตามกฎหมาย มีสำนักเป็นหลักแหล่ง
  เลขที่ทะเบียนพาณิชย์ 0507314714280 จดทะเบียนในนาม เด็กดีมีเดีย เมื่อปี 2547
  ดูเอกสารการจดทะเบียนพาณิชย์ (คลิกที่นี่)
  ดูวิดิทัศน์แนะนำ (คลิกที่นี่)

 • โปรแกรมที่ใช้ เป็นโปรแกรมลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย มีเอกสารรับรอง จากบริษัทเจ้าของโปรแกรม ทำให้งานของลูกค้าเป็นงานมีลิขสิทธิ์รองรับอย่างถูกต้อง
  ท่านมั่นใจได้้ หากมีการตรวจสอบจากบริษัทเจ้าของลิขสิทธิ์โปรแกรม
   
 • มีผลงานเป็นที่ประจักษ์ ทั้งที่เป็นสื่อที่่ผลิตจำหน่ายโดยเด็กดีมีเดีย
  และงานCAI ผ่านการประเมินการเลื่อนวิทยฐานะ ระดับ คศ.3, คศ. 4 จำนวนมาก
  ดูตัวอย่างงาน คลิกที่นี่

 • เราประสบการณ์ในการจัดอบรมหลักสูตรการผลิตสื่อcai และุมัลติมีเดีย ให้กับสถาบันการศึกษา โรงเรียน ครู อาจารย์ มาหลายปี ดูภาพกิจกรรม คลิกที่นี่
 • CAI ผลิตด้วยโปรแกรม Authorware และ Flash ตามลูกค้าต้องการ
   
 • ทางเรายังมีประสบการณ์ในการผลิตสื่อวีดิทัศน์ เพื่อประกอบงาน CAI ได้
  ดูตัวอย่างงานวีดิทัศน์ คลิกที่นี่

 • เมื่อทำสื่อเสร็จแล้ว ลิขสิทธิ์มอบเป็นของท่าน พร้อมข้อมูลต้นฉบับโปรแกรม จัดทำลงแผ่น DVD ให้ท่าน ซึ่งท่านสามารถนำไปปรับปรุงหรือแก้ไขเองได้ในอนาคต

     

 • สื่อมีลักษณะใช้งานง่าย มีปุ่มควบคุมในทุกๆ หน้า สามารถคลิกเชื่อมโยงหากันอย่างเป็นระบบ

 • มีระบบลงทะเบียน (Log in) เพื่อแสดงชื่อและผลคะแนนของนักเรียนที่เข้าใช้สื่อ และสามารถปรินท์ผลคะแนนออกทางเครื่องปรินเตอร์ได้

 • ด้านคุณภาพของเสียงบรรยายประกอบสื่อ ทางเราให้ความสำคัญด้านความชัดเจนและสำเนียงของเสียงบรรยาย ทั้งภาษาไทย (คลิกฟังตัวอย่าง 1 / ตัวอย่าง 2 / ตัวอย่าง 3 ) และอังกฤษ โดยเสียงเจ้าของภาษา (คลิกฟังตัวอย่าง 1 / ตัวอย่าง 2) การออกเสียงถูกต้องตามหลักภาษา เช่นการใช้คำควบกล้ำ การออกเสียงคำศัพท์ ฯลฯ

 • ลักษณะของแบบทดสอบหรือแบบฝึกหัด จัดทำเป็นแบบสุ่ม เพื่อให้การเข้าใช้งานแต่ละครั้งไม่เหมือนกัน หรือนักเรียนเข้าใช้แบบทดสอบชุดเดียวกันหลายๆ คนพร้อมกัน ข้อสอบจะไม่ตรงกัน

 • ลักษณะของแบบทดสอบ สามารถกำหนดได้หลากหลายตามความต้องการของลูกค้า เช่น แบบตัวเลือก, จับคู่, เติมคำ, เรียงลำดับ, ลากวาง ฯลฯ

 • ลูกค้าสามารถเพิ่มเกมสนุก เพื่อเสริมทักษะให้เข้าใจบทเรียนมากขึ้น

 • แบบทดสอบแต่ละชุด มีหน้าสรุปคะแนนอย่างละเอียด พร้อมเกณฑ์คะแนนที่กำหนดว่าผ่านเกณฑ์หรือไม่และอยู่ในระดับใด 

 • CAI สามารถเปิดใช้งานได้กับ windows ทุกเวอร์ชั่น ด้วยระบบ Autorun โดยไม่ต้องติดตั้งโปรแกรมอะไรเพิ่ิมเติม ก็สามารถเปิดใช้งานได้ทันที

 • มีคู่มือการใช้งานที่จัดทำเป็นรูปเล่มให้

 • จัดทำซีดีฉบับสมบูรณ์ พร้อมปกสีและสกรีนแผ่น จำนวน 5 ชุด หรือมากกว่า

     การชำระเงิน  : เมื่อได้ตกลงว่าจ้างกันแล้ว ขั้นตอนการชำระเงินแบ่งออกเป็น 3 ครั้ง ได้แก่
                            ครั้งที่ 1 ชำระ 50 % ในวันทำสัญญาว่าจ้าง
                            ครั้งที่ 2 ชำระ 30 % เมื่อจัดทำต้นฉบับเสร็จ และส่งให้ลูกค้าตรวจสอบ
                            ครั้งที่ 3 ชำระ 20 % เมื่องานเสร็จสมบูรณ์ ตามที่ลูกค้าต้องการ

     ทุกครั้งที่มีการชำระเงิน ทางเด็กดีมีเดียจะมีเอกสารใบสำคัญการรับเงินให้ลูกค้าเก็บไว้เป็นหลักฐาน
    โดยมีลายเซ็นผู้รับเงินกำกับทุกครั้ง (ดูตัวอย่าง ใบสำคัญการรับเงิน / รายละเอียดสัญญา / ใบเสนอราคา )
 

     การติดต่องาน  : ท่านสามารถติดต่อได้ที่สำนักงานโดยตรงที่พันธ์ทิพย์พลาซ่า เชียงใหม่
                           หรือสำนักงานผลิต (อยู่หลังโรงเรียนนานาชาติ ลานนา แม่เหียะ)
                           หรือติดต่อทางโทรศัพท์ แล้วจัดส่งงานทางเว็บไซต์ ของเด็กดีมีเดีย
                           ง่าย สะดวก รวดเร็ว

   กรณีอยู่ต่างจังหวัด  : ท่านสามารถส่ง-รับงานทางอินเตอร์เนต - เว็บไซต์ - ไปรษณีย์
                            หากไม่สะดวกเดินทางมายังสำนักงานที่เชียงใหม่
                            ทางเราเคยส่งงานลักษณะนี้มาหลายท่านแล้ว

   บริหารงานโดย      : เด็กดีมีเดีย
                              สำนักงาน  อาคารพันธ์ทิพย์พลาซ่า เชียงใหม่ ชั้น 4 ห้อง 4134
                              ติดศูนย์อาหาร
โทร.081-1120563, 081-581 7070
                              โทร.081-1120563, 086-6545740 อีเมล info@dekdeemedia.com
                              ID ไลน์ : cm4546
 

 ติดต่อ เด็กดีมีเดีย 081-112 0563, 081-581 7070
โทรได้ตั้งแต่เวลา 09.00 - 22.00 น.
ดูเว็บไซต์หลักและบริการด้านอื่นๆ ที่ : www.dekdeemedia.com
ดูตัวอย่างงานได้จากหน้าเว็บครับ

     
 
ตัวอย่างงาน
 
       
 
ดูตัวอย่างสื่อ CAI อีกจำนวนมากได้ที่นี่
 


http://dekdeemedia.com/Kide/index.html
http://www.sala108.com/asean_p1/index.html
http://www.sala108.com/asean_p2/index.html
http://dekdeemedia.com/eng-p5/index.html
http://dekdeemedia.com/vocab/index.html
http://dekdeemedia.com/thai/index.html
http://dekdeemedia.com/conver/index.html
http://www.fashion.sala108.com/science-1/index.html
http://dekdeemedia.com/air/index.html


http://dekdeemedia.com/eng-p3/index.html
http://dekdeemedia.com/eng-p5/index.html
http://dekdeemedia.com/w-tense/index.html
http://dekdeemedia.com/w-modal/index.html
http://dekdeemedia.com/w-ett/index.html
http://dekdeemedia.com/thai/index.html
http://dekdeemedia.com/square/index.html
http://dekdeemedia.com/w-math-skill/index.html
http://dekdeemedia.com/w-math-kid/index.html
ดูตัวอย่างสื่อวีดิโอ ที่จับภาพเคลื่อนไหว (capture) จากหน้าจอ ได้จากรายการที่หน้าเว็บไซต์หลัก หรือคลิกที่นี่
ส่งข้อความถึงเราได้ที่นี่ครับ
   
เด็กดีมีเดีย ยังรับบริการอบรม /สอนโปรแกรมการผลิตสื่อและมัลติมีเดีย หลายโปรแกรม
ดูรายละเอียด และลงทะเบียนล่วงหน้า
คลิกที่นี่

26-12-2555
Tag : รับทำสื่อ, รับทำ cai, รับผลิตสื่อการสอน, รับผลิตสื่อ cai, ตัดต่อวีดิโอ, วีดีทัศน์, ผลิตสื่อการสอน cai, E-Learning, ตัดต่อวีดิโอ,ผลิตวีดิทัศน์
จัดอบรมโปรแกรมการผลิตสื่อ cai และสื่อวีดิทัศน์, เชียงใหม่,ลำปาง,ลำพูน,พะเยา,แม่ฮ่องสอน,แพร่,น่าน,เชียงราย,แพร่,น่าน, รับสอนโปรแกรม, เรียนโปรแกรม, สมัครอบรม, ต้องการเรียน, สื่ออิเลคทรอนิกส์, สื่อสำหรับเด็ก, เปิดสอน, Authorware, Adoby Audition, Vegas, Captivate, Author desktop, Dreamweaver, photoshop, flip publishing