- - ชื่อสื่อ ติวข้อสอบ เพื่อเตรียมสอบ NT, O-NET
  ระดับ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
  ลำดับชุด ชุดเดียว
  หลักสูตร ตรงตามหลักสูตรแกนกลางฯ ที่ใช้สอบ
  เอกสารประกอบ ไฟล์เอกสารเวิร์ด
  รหัสสินค้า TUT003
  รายละเอียด  
  ลักษณะสื่อ CAI ติวข้อสอบนักเรียน
  วิธีใช้ ใช้กับคอมพิวเตอร์
  ิวิธีเปิดใช้งาน เปิดอัตโนมัติเมื่อใส่แผ่น (Autorun)
  หรือเปิดเองในแผ่น CD
  ลักษณะของสื่อ ฝึกทำแบบทดสอบพร้อมเฉลย
  ประเมินผลในทกๆ ตอนๆ ละ 10 ข้อ
  มีเสียงอ่านโจทย์และตัวเลือก
  เนื้อหาของสื่อ   1. วิชาภาษาไทย      ข้อสอบ 120 ข้อ
    2. วิชาภาษาอังกฤษ  ข้อสอบ 120 ข้อ
    3. วิชาวิทยาศาสตร์  ข้อสอบ 120 ข้อ
    4. วิชาคณิตศาสตร์  ข้อสอบ 120 ข้อ
      5. วิชาสังคมศึกาษ   ข้อสอบ 120 ข้อ
  ติดต่อ
โทร.ศัพท์ 081-1120563,086-6545740

http://www.dekdeemedia.com