-

      เนื้อหาครอบคลุมทุกส่วนภายในวัด
      ได้แก่ประวัติศาสตร์ ความเป็นมา
      โบราณสถาน พระพุทธรูป
      และส่วนต่างๆ ที่มีความสำคัญ
ติดต่อ
โทร.ศัพท์ 081-1120563,086-6545740
http://www.dekdeemedia.com

- ชื่อสื่อ วีดิทัศน์ เรื่อง วัดสำคัญแห่งนครเชียงใหม่
  ระดับ ประถมศึกษา - มัธยมศึกษา
  ลำดับชุด ชุด 1 และชุด 2
  หลักสูตร ตามหลักสูตรท้องถิ่น และหมวดสังคมศึกษา
  เอกสารประกอบ ไม่มี
  รหัสสินค้า VCD005, VCD006
  รายละเอียด  
  ประเภทสื่อ Video CD
  วิธีใช้ ใช้กับเครื่องเล่น CD / DVD
    ลักษณะของสื่อ นำเสนอรูปภาพ ข้อมูล และเสียงประกอบ
    ในลักษณะสารคดีเชิงวัฒนธรรม
  ความยาว ประมาณ 15 นาที
   
  คำแนะนำการใช้  เปิดให้ผู้เรียนชม แล้วทำกิจกรรม
     
  เนื้อหาของสื่อ เสนอประวัติ ความเป็นมา ความสำคัญ
  โบราณสถานต่างๆ ของวัดที่มีความสำคัญ
  ทางประวัติศาสตร์ของเมืองเชียงใหม่
    จำนวน 8 วัด