-

      เนื้อหาครอบคลุมทุกส่วนภายในวัด
      ได้แก่ประวัติศาสตร์ ความเป็นมา
      โบราณสถาน ประวัติการสร้างวัด
      การสร้างถนนขึ้นดอย และกิจกรรม
ติดต่อ
โทร.ศัพท์ 081-1120563,086-6545740
http://www.dekdeemedia.com

- ชื่อสื่อ วีดิทัศน์ เรื่อง ดอยสุเทพ พระธาตุศักดิ์สิทธิ์ฯ
  ระดับ ประถมศึกษา - มัธยมศึกษา
  ลำดับชุด ชุดเดียว
  หลักสูตร ตามหลักสูตรท้องถิ่น และหมวดสังคมศึกษา
  เอกสารประกอบ ไม่มี
  รหัสสินค้า VCD005, VCD007
  รายละเอียด  
  ประเภทสื่อ Video CD
  วิธีใช้ ใช้กับเครื่องเล่น CD / DVD
    ลักษณะของสื่อ นำเสนอรูปภาพ ข้อมูล และเสียงประกอบ
    ในลักษณะสารคดีเชิงวัฒนธรรม
  ความยาว ประมาณ 12 นาที
   
  คำแนะนำการใช้  เปิดให้ผู้เรียนชม แล้วทำกิจกรรม
     
  เนื้อหาของสื่อ เสนอประวัติ ความเป็นมา ความสำคัญ
  โบราณสถานต่างๆ ของวัดที่มีความสำคัญ
  ทางประวัติศาสตร์