-

      เนื้อหาครอบคลุม
      ข้อมูลเบื้องต้น ประวัติศาสตร์เชียงรายยุคต่างๆ
      โบราณสถาน วัดสำคัญ
      และสถานที่ท่องเที่ยว

ติดต่อ
โทร.ศัพท์ 081-1120563,086-6545740
http://www.dekdeemedia.com

- ชื่อสื่อ เชียงราย นครเหนือสุดยอดในสยาม
  ระดับ ประถมศึกษา - มัธยมศึกษา
  ลำดับชุด 2 ชุด   (ชุดที่ 1 CAI / ชุดที่ 2 วีดิทัศน์ )
  หลักสูตร ตามหลักสูตรท้องถิ่น และหมวดสังคมศึกษา
  เอกสารประกอบ   อยู่ในแผ่น CD
  รหัสสินค้า VCD009
  รายละเอียด  
  ประเภทสื่อ   Video CD / CAI
  วิธีใช้   ใช้กับคอมพิวเตอร์ /เครื่องเล่น VCD
  ลักษณะของสื่อ   บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน /Video CD
    ในลักษณะสารคดีเชิงวัฒนธรรม
  ความยาว   ประมาณ 1.5 - 2 ชั่วโมง
   
  คำแนะนำการใช้  เปิดให้ผู้เรียนชม แล้วทำกิจกรรม แบบทดสอบ
     
     เนื้อหาของสื่อ  

ตอนที่ 1 เชียงรายจากอดีตสู่ปัจจุบัน
เสนอข้อมูลเบื้องต้นของจังหวัดเชียงราย


ตอนที่ 2 ประวัติเมืองเชียงราย
-ประวัติเมืองเชียงราย
-ยุคอาณาจักรโยนกไชยบุรีศรีช้างแสน
-ยุคหิรัญนครเงินยาง
-ยุคเชียงราย หรือยุคมังราย
-ยุคพันธุมติรัตนอาณาเขต
-ยุคปัจจุบั

ตอนที่ 3 สถานที่สำคัญด้านประวัติศาสตร์ของเมืองเชียงราย
-อนุสาวรีย์พญามังรายมหาราช
-กู่พญามังราย
-เมืองโบราณเชียงแสน


ตอนที่ 4 สถานที่ท่องเที่ยวสำคัญของเชียงราย 
-ดอยตุง
-ดอยแม่สลอง
-ด่านชายแดนอำเภอแม่สาย
-ถ้ำปุ่ม-ถ้ำปลา
-สามเหลี่ยมทองคำ
-ภูชี้ฟ้า
-วัดพระแก้ว
-วัดร่องขุ่น
-วัดพระธาตุดอยตุง
-วัดพระธาตุดอยเวา