-

      เนื้อหาครอบคลุมวัดสำคัญของเชียงราย
      รวมทั้งพระธาตุ 9 จอม ของเชียงราย
ติดต่อ
โทร.ศัพท์ 081-1120563,086-6545740
http://www.dekdeemedia.com

- ชื่อสื่อ วัดสำคัญในเชียงราย
  ระดับ ประถมศึกษา - มัธยมศึกษา
  ลำดับชุด 1 ชุด
  หลักสูตร ตามหลักสูตรท้องถิ่น และหมวดสังคมศึกษา
  เอกสารประกอบ   อยู่ในแผ่น CD
  รหัสสินค้า VCD010
  รายละเอียด  
  ประเภทสื่อ   Video CD
  วิธีใช้   ใช้กับเครื่องเล่น VCD
  ลักษณะของสื่อ   วีดิทัศน์ประกอบการสอน
    ในลักษณะสารคดีเชิงวัฒนธรรม
  ความยาว   ประมาณ 1 ชั่วโมง
   
  คำแนะนำการใช  เปิดให้ผู้เรียนชม แล้วทำกิจกรรม แบบทดสอบ
     
  เนื้อหาของสื่อ  

วัดพระธาตุดอยตุง
วัดพระแก้ว
วัดพระสิงห์
วัดกลางเวียง
วัดงำเมือง
วัดมิ่งเมือง
วัดเจ็ดยอด
วัดพระธาตุจอมสัก
วัดพระธาตุดอยเขาควาย
วัดพระธาตุดอยจอมทอง
วัดพระธาตุดอยกองข้าว
วัดพระธาตุแม่แอบ
วัดร่องขุ่น
วัดถ้ำผาจม
วัดพระธาตุดอยเวา
วัดพระธาตุผาเงา
วัดพระธาตุจอมกิตติ
วัดพระธาตุจอมแว่
วัดพระธาตุจอมจ้อ
วัดพระธาตุจอมจันทร์
วัดพระธาตุจอมหมอกแก้ว
วัดพระธาตุจอมแจ้ง
วัดพระธาตุแม่เจดีย์
วัดพระธาตุจอมผ่อ
วัดพระธาตุเวียงฮ่อ