-


ลักษณะเพิ่มเติม
มีฟล์เอกสารเนื้อหา แบบทดสอบ ไฟล์ฺรูปภาพประกอบ

-ชื่อสื่อ สวัสดีอาเซียน ชุดที่ 1
บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน CAI
 รายละเอียดเนื้อหาจำนวน 4 หน่วย
  หน่วยที่ 1 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับอาเซียน
  หน่วยที่ 2 การบริหารงานของประชาคมอาเซียน
  หน่วยที่ 3 บทบาทของประเทศไทยในอาเซียน
  หน่วยที่ 4 ความสัมพันธ์ของอาเซียนกับประเทศนอกกลุ่ม
 
  ไฟล์ประกอบ
ไฟล์เอกสารเนื้อหา แบบทดสอบ ปริ้นท์ได้ แก้ไขได้
ไฟล์รูปภาพประกอบ ชุดแต่งกายประจำชาติ สถานที่สำคัญ พร้อมภาพลายเส้น ดอกไม้ประจำชาติ เมืองหลวง สกุลเงิน ธง-สัญลักษณ์ ไฟล์เพลงอาเซียน-เนื้อเพลง
ไฟล์กฎบัตร กฏิญญา

     
  ติดต่อ
โทร.ศัพท์ 081-1120563, 086-6545740082-427924, 080-3808980

http://www.dekdeemedia.com
 
   
 
 
 

รายละเอียด
หน่วยที่ 1 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับอาเซียน

- ความหมายของอาเซียน
- การเกิดขึ้นของอาเซียน
- ผู้ร่วมก่อตั้งอาเซียน
- ประเทศที่เข้าเป็นสมาชิก
- ปฏิญญาอาเซียน
- วิสัยทัศน์อาเซียน
- ธงและสัญลักษณ์อาเซียน
- คำขวัญอาเซียน
- เพลงประจำอาเซียน
- กฏบัตรอาเซียน
- เสาหลักของอาเซียน
- ภาษาประจำอาเซียน
- จำนวนประชากรของอาเซียน
- ประโยชน์ของการมีประชาคมอาเซียน

หน่วยที่ 2 การบริหารงานของประชาคมอาเซียน
- องค์กรของอาเซียน
- สำนักงานอาเซียน (สำนักงานใหญ่)
- สำนักงานอาเซียนแห่งชาติ
- การประชุมอาเซียน
- เลขาธิการอาเซียน


หน่วยที่ 3 บทบาทของประเทศไทยในอาเซียน

- ประเทศไทยเป็นที่กำเนิดของอาเซียน
- บทบาทการเมืองและความมั่นคง
- บทบาทด้านเศรษฐกิจ
- บทบาทด้านสังคมและวัฒนธรรม
- ประโยชน์ที่ได้รับจากการเป็นสมาชิกอาเซียน
- ผลประทบจากการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนของไทย

หน่วยที่ 4 ความสัมพันธ์ของอาเซียนกับประเทศนอกกลุ่ม
- ประเทศคู่เจรจา
- อาเซียน + 3
- อาเซียน + 6
- อาเซียนกับสหภาพยุโรป
- อาเซียนกับสหประชาชาติ