- 1
ลักษณะเพิ่มเติม
เสียงเจ้าของภาษา คำแปลและเสียงภาษาไทย
สามารถคลิกฟังซ้ำได้ทุกประโยค
มีข้อความสำหรับอ่าน คำศัพท์ แบบทดสอบ

  ชื่อสื่อ English Conversations Vol.1
    สนทนาภาษาอังกฤษ ชุดที่ 1
    เอกสารประกอบ       ไฟล์เอกสารเวิร์ด 
   รายละเอียดเนื้อหาจำนวน 15 UNIT / 15 แบบทดสอบ ได้แก่     
    UNIT 1 Greetings การกล่าวคำทักทาย
    UNIT 2 Introductions การแนะนำตัว
    UNIT 3 Introducing Others การแนะนำผู้อื่น
    UNIT 4 Farewells การกล่าวลา
    UNIT 5 Thanks การขอบคุณ
    UNIT 6 Apology and Condolences
การขอโทษและแสดงความเสียใจ
    UNIT 7 Invitations การเชื้อเชิญ
    UNIT 8 Appearance and Personality
การบอกลักษณะของบุคคล
    UNIT 9 Requests การบอกความต้องการ
    UNIT 10 Asking for Help การขอความช่วยเหลือ
    UNIT 11 Asking Permission การขออนุญาต
    UNIT 12 Borrowing การขอยืม
    UNIT 13 Appoinments การนัดหมาย
      UNIT 14 Good news ข่าวดี 
      UNIT 15 Bad news ข่าวร้าย 
   
ดูตัวอย่างวีดิโอ คลิกที่นี่

ดูภาพตัวอย่าง คลิกที่นี่

ติดต่อ
โทร.ศัพท์ 081-1120563,086-6545740