- 1
ลักษณะเพิ่มเติม
เสียงเจ้าของภาษา คำแปลและเสียงภาษาไทย
สามารถคลิกฟังซ้ำได้ทุกประโยค
มีข้อความสำหรับอ่าน คำศัพท์ แบบทดสอบ
- ชื่อสื่อ English Conversations Vol.2
    สนทนาภาษาอังกฤษ ชุดที่ 2
    เอกสารประกอบ       ไฟล์เอกสารเวิร์ด 
   รายละเอียดเนื้อหาจำนวน 15 UNIT / 15 แบบทดสอบ ได้แก่     
    UNIT 1 Congratulations การแสดงความยินดี
    UNIT 2 Expressing Opinions การแสดงความคิดเห็น
    UNIT 3 Condolences การแสดงความเสียใจ
    UNIT 4 Encouragements การแสดงความเห็นใจ
    UNIT 5 Appreciations การชมเชย
    UNIT 6 Telephone Conversations การคุยโทรศัพท์
    UNIT 7 Asking for Directions การถามทิศทาง
    UNIT 8 If You’re Lost หากคุณหลงทาง
    UNIT 9 Shopping การซื้อของ
    UNIT 10 Telling the Time and Date การบอกเวลาและวัน
    UNIT 11 Sickness ความเจ็บป่วย
    UNIT 12 Likes and Dislikes การบอกชอบและไม่ชอบ
    UNIT 13 Weather and Seasons สภาพอากาศและฤดูกาล
      UNIT 14 Restaurants ร้านอาหาร 
      UNIT 15 Sports กีฬา 
   
ดูตัวอย่างวีดิโอ คลิกที่นี่

  ดูภาพตัวอย่าง คลิกที่นี่

ติดต่อ
โทร.ศัพท์ 081-1120563,086-6545740