- 1
ลักษณะเพิ่มเติม
เสียงเจ้าของภาษา คำแปลและเสียงภาษาไทย
สามารถคลิกฟังซ้ำได้ทุกประโยค
มีข้อความสำหรับอ่าน คำศัพท์ แบบทดสอบ
- ชื่อสื่อ English Q & A
    เทคนิคการถาม-ตอบภาษาอังกฤษ
    เอกสารประกอบ       ไฟล์เอกสารเวิร์ด 
   รายละเอียดเนื้อหาจำนวน 12 UNIT / 12 แบบทดสอบ ได้แก่     
    UNIT 1 What อะไร
    UNIT 2 Why ทำไม
    UNIT 3 When เมื่อไร
    UNIT 4 Where ทีไหน
    UNIT 5 Who ใคร
    UNIT 6 Whom ซึ่งใคร (กรรม)
    UNIT 7 Whose ของใคร
    UNIT 8 Which อันไหน
    UNIT 9 How อย่างไร
    UNIT 10 Can สามารถ
    UNIT 11 ประโยคที่เชื่อมด้วย Why
    UNIT 12 ประโยคที่เชื่อมด้วย Who
   เกมสนุก เกมนักวิ่งเหรียญทอง
    ดูภาพตัวอย่าง คลิกที่นี่

ติดต่อ

โทร.ศัพท์ 081-1120563,086-6545740