- - ชื่อสื่อ English for Thai Students
  ระดับ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
  ลำดับชุด ชุดที่ 1/1
  เอกสารประกอบ  ไฟล์เอกสารเวิร์ด 
รายละเอียด เนื้อหาจำนวน 14 UNIT / 15 แบบทดสอบ ได้แก่     
    UNIT 1 ตัวอักษรภาษาอังกฤษ
    UNIT 2 มารู้จักกับสระภาษาอังกฤษ
    UNIT 3 การอ่านสะกดคำภาษาอังกฤษ
    UNIT 4 การออกเสียงอักษรควบกล้ำ
    UNIT 5 การกล่าวคำทักทาย, กล่าวสวัสดี
    UNIT 6 การถามชื่อและอายุ
    UNIT 7 การขอบคุณ ขอโทษ และกล่าวลา
    UNIT 8 คำสั่ง คำขอร้อง และคำขออนุญาต
    UNIT 9 What do you want?
    UNIT 10 What is this? นี้คืออะไร
    UNIT 11 Body ส่วนต่างๆ ของร่างกาย
    UNIT 12 Fable : Three close friends
    UNIT 13 Fable : Three close friends 
    ติดต่อ
โทร.ศัพท์ 081-1120563,086-6545740