- - ชื่อสื่อ English for Thai students
  ระดับ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
  ลำดับชุด ชุดที่ 2/2
  หลักสูตร ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2551
  เอกสารประกอบ ไฟล์เอกสารเวิร์ด
  รหัสสินค้า ENG012
  รายละเอียด เนื้อหาจำนวน 11UNIT / 12 แบบทดสอบ ได้แก่
    UNIT 1 Nouns คำนาม
    UNIT 2 Verbs คำกริยาที่ใช้ประจำวัน
    UNIT 3 Numbers จำนวนหรือตัวเลข
    UNIT 4 Colors สีต่างๆ
    UNIT 5 Days วันทั้งเจ็ด
    UNIT 6 Animals สัตว์ที่ควรรู้จัก
    UNIT 7 Occupations อาชีพต่างๆ
    UNIT 8 Foods อาหารของเรา
    UNIT 9 Drinks เครื่องดื่ม
    UNIT 10 Fruits ผลไม้น่ารับประทาน
    UNIT 11 Vegetables ผักชนิดต่างๆ
   
ติดต่อ
โทร.ศัพท์ 081-1120563,086-6545740