- - ชื่อสื่อ English for Thai students
  ระดับ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
  ลำดับชุด ชุดที่ 1/2
  หลักสูตร ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2551
  เอกสารประกอบ ไฟล์เอกสารเวิร์ด
  รหัสสินค้า ENG021
  รายละเอียด เนื้อหาจำนวน 12 UNIT / 15 แบบทดสอบ ได้แก่
    UNIT 1 ตัวอักษรภาษาอังกฤษ
    UNIT 2 สระภาษาอังกฤษ
    UNIT 3 การสะกดคำภาษาอังกฤษ
    UNIT 4 การออกเสียงอักษรควบกล้ำ
    UNIT 5 การกล่าวทักทายและการกล่าวลา
    UNIT 6 การแนะนำตนเอง
    UNIT 7 คำสั่ง คำขอร้องและคำขออนุญาต
    UNIT 8 What do you want?
    UNIT 9 Nikom and Somying
    UNIT 10 Days วันทั้งเจ็ด
    UNIT 11 Months 12 เดือน
    UNIT 12 Numbers จำนวนหรือตัวเลข
  ติดต่อ
โทร.ศัพท์ 081-1120563,086-6545740