- - ชื่อสื่อ English for Thai students
  ระดับ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
  ลำดับชุด ชุดที่ 2/2
  หลักสูตร ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2551
  เอกสารประกอบ ไฟล์เอกสารเวิร์ด
  รหัสสินค้า ENG022
  รายละเอียด เนื้อหาจำนวน 10 UNIT / 11 แบบทดสอบ ได้แก่
    UNIT 1 Nouns คำนาม
    UNIT 2 Verbs คำกริยาน่ารู้
    UNIT 3 IS AM ARE
    UNIT 4 Colors สีต่างๆ
    UNIT 5 Body ร่างกายของเรา
    UNIT 6 What is that? นั้นคืออะไร
    UNIT 7 Yes or No ใช่หรือไม่ ?
    UNIT 8 My family ครอบครัวของฉัน
    UNIT 9 My Toys ของเล่นของฉัน
    UNIT 10 Pandas, lovely animals
     
   ติดต่อ
โทร.ศัพท์ 081-1120563,086-6545740