- - ชื่อสื่อ English for Thai students
  ระดับ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
  ลำดับชุด ชุดที่ 1/2
  หลักสูตร ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2551
  เอกสารประกอบ ไฟล์เอกสารเวิร์ด
  รหัสสินค้า ENG031
  รายละเอียด เนื้อหาจำนวน 11UNIT / 17 แบบทดสอบ ได้แก่
    UNIT 1 Greeting การกล่าวคำทักทาย
    UNIT 2 คำสั่ง คำขอร้อง และคำขออนุญาต
    UNIT 3 Numbers ตัวเลขและจำนวน
    UNIT 4 Times of the day
    UNIT 5 Days of the week
    UNIT 6 Months of the year
    UNIT 7 Seasons ฤดูกาลต่างๆ
    UNIT 8 Do you like?
    UNIT 9 What do you do?
    UNIT 10 My body ร่างกายของฉัน
    UNIT 11 My Classroom ห้องเรียนของฉัน
     
  ติดต่อ
โทร.ศัพท์ 081-1120563,086-6545740