- - ชื่อสื่อ English for Thai students
  ระดับ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
  ลำดับชุด ชุดที่ 2/2
  หลักสูตร ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2551
  เอกสารประกอบ ไฟล์เอกสารเวิร์ด
  รหัสสินค้า ENG032
  รายละเอียด เนื้อหาจำนวน 11UNIT / 11 แบบทดสอบ ได้แก่
    UNIT 1 Nouns คำนามน่ารู้
    UNIT 2 Verbs มารู้จักคำกริยา
    UNIT 3 ประโยคบอกเล่า ปฏิเสธ คำถาม
    UNIT 4 What are you doing?
    UNIT 5 May I come in, please?
    UNIT 6 This, These, That, Those
    UNIT 7 Where is… / Where are..
    UNIT 8 They are insect
    UNIT 9 My Family
    UNIT 10 Who are they?
    UNIT 11 Faber : A little grateful bird
   ติดต่อ
โทร.ศัพท์ 081-1120563,086-6545740