- - ชื่อสื่อ English for Thai students
  ระดับ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
  ลำดับชุด ชุดที่ 1/3 ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน
  หลักสูตร ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2551
  เอกสารประกอบ ไฟล์เอกสารเวิร์ด
  รหัสสินค้า ENG041
  รายละเอียด เนื้อหาจำนวน 10 UNIT / 12 แบบทดสอบ ได้แก่
    UNIT 1 Greetings and Farewell
    UNIT 2 Instruction and Request
    UNIT 3 Introducing
    UNIT 4 Thank, Sorry, Excuse me
    UNIT 5 What time is it?
    UNIT 6 Days 7 วันในสัปดาห์
    UNIT 7 Months
    UNIT 8 Seasons
    UNIT 9 General Symbols
    UNIT 10 Foods and Drinks
  ติดต่อ
โทร.ศัพท์ 081-1120563,086-6545740