- - ชื่อสื่อ English for Thai students
  ระดับ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
  ลำดับชุด ชุดที่ 2/3 Reading comprehension
  หลักสูตร ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2551
  เอกสารประกอบ ไฟล์เอกสารเวิร์ด
  รหัสสินค้า ENG042
  รายละเอียด เนื้อหาจำนวน 10UNIT / 10 แบบทดสอบ ได้แก่
    UNIT 1 Whose dog is it?
    UNIT 2 Who is taller?
    UNIT 3 My family and neighbor
    UNIT 4 Anna's routine
    UNIT 5 How do you feel?
    UNIT 6 My Holiday
    UNIT 7 Fable : The Golden Peacock
    UNIT 8 In my house
    UNIT 9 In the school
    UNIT 10 Healthy and Routine
  ติดต่อ
โทร.ศัพท์ 081-1120563,086-6545740