- - ชื่อสื่อ English for Thai students
  ระดับ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
  ลำดับชุด ชุดที่ 3/3 Grammar หลักไวยากรณ์อังกฤษ
  หลักสูตร ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2551
  เอกสารประกอบ ไฟล์เอกสารเวิร์ด
  รหัสสินค้า ENG043
  รายละเอียด เนื้อหาจำนวน 10 UNIT / 11 แบบทดสอบ ได้แก่
    UNIT 1 Nouns คำนาม
    UNIT 2 Verbs คำกริยา
    UNIT 3 Have, Has
    UNIT 4 How many, How much
    UNIT 5 What do you want?
    UNIT 6 Can I help you?
    UNIT 7 Opposite words
    UNIT 8 Numbers เลขจำนวนนับ
    UNIT 9 Can you do?
    UNIT 10 What do they do?
   
ติดต่อ
โทร.ศัพท์ 081-1120563,086-6545740