- - ชื่อสื่อ English for Thai students
  ระดับ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
  ลำดับชุด ชุดที่ 1/3 ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน
  หลักสูตร ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2551
  เอกสารประกอบ ไฟล์เอกสารเวิร์ด
  รหัสสินค้า ENG051
  รายละเอียด เนื้อหาจำนวน 11UNIT / 12 แบบทดสอบ ได้แก่
    UNIT 1 Greetings and Conversation
    UNIT 2 Instruction Request and Suggestion
    UNIT 3 Thank, Sorry, Excuse me
    UNIT 4 Shapes รูปทรงต่างๆ
    UNIT 5 Housework
    UNIT 6 Direction ทิศทาง
    UNIT 7 What's the matter?
    UNIT 8 Feeling ความรู้สึกแบบต่างๆ
    UNIT 9 Bigger or Smaller
    UNIT 10 How many? How much?
 
ติดต่อ
โทร.ศัพท์ 081-1120563,086-6545740