- - ชื่อสื่อ English for Thai students
  ระดับ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
  ลำดับชุด ชุดที่ 2/3 Reading comprehension
  หลักสูตร ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2551
  เอกสารประกอบ ไฟล์เอกสารเวิร์ด
  รหัสสินค้า ENG052
  รายละเอียด เนื้อหาจำนวน 10 UNIT / 10 แบบทดสอบ ได้แก่
    UNIT 1 My composition
    UNIT 2 Autobiography
    UNIT 3 Some / Any
    UNIT 4 My computer
    UNIT 5 My Letter
    UNIT 6 Who am I?
    UNIT 7 Cardinal Numbers เลขจำนวนนับ
    UNIT 8 Ordinal Numbers เลขลำดับที่
    UNIT 9 Traffic signs เครื่องหมายจราจร
    UNIT 10 An unfortunate monkey mother
     
   
ติดต่อ

โทร.ศัพท์ 081-1120563,086-6545740