- - ชื่อสื่อ English for Thai students
  ระดับ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
  ลำดับชุด ชุดที่ 3/3 Grammar ไวยากรณ์อังกฤษ
  หลักสูตร ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2551
  เอกสารประกอบ ไฟล์เอกสารเวิร์ด
  รหัสสินค้า ENG053
  รายละเอียด เนื้อหาจำนวน 10 UNIT / 11 แบบทดสอบ ได้แก่
    UNIT 1 Nouns คำนาม
    UNIT 2 pronouns คำสรรพนาม
    UNIT 3 Adverbs คำกริยาวิเศษณ์
    UNIT 4 Connectives คำเชื่อมในประโยค
    UNIT 5 In, on, under
    UNIT 6 Question word
    UNIT 7 Present Simple Tense
    UNIT 8 Present Continuous Tense
    UNIT 9 Past Simple Tense
    UNIT 10 Future Simple Tense
 
ติดต่อ

โทร.ศัพท์ 081-1120563,086-6545740