- - ชื่อสื่อ English for Thai students
  ระดับ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
  ลำดับชุด ชุดที่ 1/3 ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน
  หลักสูตร ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2551
  เอกสารประกอบ ไฟล์เอกสารเวิร์ด
  รหัสสินค้า ENG061
  รายละเอียด เนื้อหาจำนวน 10 UNIT / 11 แบบทดสอบ ได้แก่
    UNIT 1 Greetings and Introducing
    UNIT 2 Instruction Request and Suggestion
    UNIT 3 Telling the time
    UNIT 4 Feeling and Emotion
    UNIT 5 The weather
    UNIT 6 Direction ทิศทาง
    UNIT 7 Housework
    UNIT 8 Shapes รูปทรงต่างๆ
    UNIT 9 Traffic signs
    UNIT 10 General Symbols
 
ติดต่อ
โทร.ศัพท์ 081-1120563,086-6545740