- - ชื่อสื่อ English for Thai students
  ระดับ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
  ลำดับชุด ชุดที่ 2/3 Reading comprehension
  หลักสูตร ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2551
  เอกสารประกอบ ไฟล์เอกสารเวิร์ด
  รหัสสินค้า ENG062
  รายละเอียด เนื้อหาจำนวน 10 UNIT / 11 แบบทดสอบ ได้แก่
    UNIT 1 Autobiography
    UNIT 2 Go to school
    UNIT 3 My birthday
    UNIT 4 I am going to do tomorrow
    UNIT 5 A little boy and a mango tree
    UNIT 6 Can you do?
    UNIT 7 What am I?
    UNIT 8 Cardinal Numbers เลขจำนวนนับ
    UNIT 9 Ordinal Numbers เลขลำดับ
    UNIT 10 Question word
 
ติดต่อ
โทร.ศัพท์ 081-1120563,086-6545740