- - ชื่อสื่อ English for Thai students
  ระดับ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
  ลำดับชุด ชุดที่ 3/3 Grammar ไวยากรณ์อังกฤษ
  หลักสูตร ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2551
  เอกสารประกอบ ไฟล์เอกสารเวิร์ด
  รหัสสินค้า ENG063
  รายละเอียด เนื้อหาจำนวน 12 UNIT / 18 แบบทดสอบ ได้แก่
    UNIT 1 Nouns คำนามในภาษาอังกฤษ
    UNIT 2 Pronouns คำสรรพนาม
    UNIT 2 คำกริยาที่ใช้ในชีวิตประจำวัน
    UNIT 4 verbs คำกริยา 2
    UNIT 5 Verb to be : is am are
    UNIT 6 Adverbs คำกริยาวิเศษณ์
    UNIT 7 Adjectives คำคุณศัพท์
    UNIT 8 Present Simple Tense
    UNIT 9 Present Continuous Tense
    UNIT 10 Present Perfect Tense
    UNIT 11 Past Simple Tense
     UNIT 12 Future Simple Tense
 
ติดต่อ
โทร.ศัพท์ 081-1120563,086-6545740