- - ชื่อสื่อ English for Thai students
  ระดับ พื้นฐานสำหรับบุคคลทั่วไป
  ลำดับชุด ชุดที่ 2/6 ภาษาอังกฤษจากสิ่งรอบตัว
   รหัสสินค้า         EngG02
  รายละเอียด   UNIT 1 Greetings and Farewell
  15 UNIT   UNIT 2 Introducing
    UNIT 3 Cardinal Numbers
    UNIT 4 Ordinal Numbers
    UNIT 5 Days
    UNIT 6 Months
    UNIT 7 Seasons
    UNIT 8 My body
    UNIT 9 My Classroom
    UNIT 10 Shapes
    UNIT 11 การบอกทิศทาง
    UNIT 12 How do you feel?
    UNIT 13 In my house
        UNIT 14 In the school
        UNIT 15 Foods and Drinks
     
ติดต่อ
โทร.ศัพท์ 081-1120563,086-6545740