- - ชื่อสื่อ English for Thai students
  ระดับ พื้นฐานสำหรับบุคคลทั่วไป
  ลำดับชุด ชุดที่ 4/6ิ English for beginner
   รหัสสินค้า         EngG04
  รายละเอียด   UNIT 1 My Family
  15 UNIT   UNIT 2 Feeling
    UNIT 3 Do you like?
    UNIT 4 What do you do?
    UNIT 5 They are insects
    UNIT 6 Who am I?
    UNIT 7 Who are they?
    UNIT 8 Who is taller?
    UNIT 9 May I come in, please?
    UNIT 10 Can you do?
    UNIT 11 My computer
    UNIT 12 Who dog is it?
    UNIT 13 bigger or smaller
        UNIT 14 Healthy and Routine
        UNIT 15 My family and neighbor
     
ติดต่อ
โทร.ศัพท์ 081-1120563,086-6545740