- - ชื่อสื่อ English for Thai students
  ระดับ พื้นฐานสำหรับบุคคลทั่วไป
  ลำดับชุด ชุดที่ 6/6 หลักการใช้งานภาษาอังกฤษ
   รหัสสินค้า         EngG06
  รายละเอียด   UNIT 1 การกล่าวทักทายและสนทนา
  15 UNIT   UNIT 2 หลักการใช้ In, on, under
    UNIT 3 หลักการใช้ Connectives
    UNIT 4 หลักการใช้ Have, Has
    UNIT 5 หลักการใช้ Some / Any
    UNIT 6 Can I help you?
    UNIT 7 Opposite words
    UNIT 8 Can you do?
    UNIT 9 What do they do?
    UNIT 10 Question words
    UNIT 11 What are you doing?
    UNIT 12 How many? How much?
    UNIT 13 This, These, That, Those
        UNIT 14 Where is… / Where are.
        UNIT 15 ประโยคบอกเล่า ปฏิเสธ คำถาม
      ติดต่อ
โทร.ศัพท์ 081-1120563,086-6545740
http://www.dekdeemedia.com