- - ชื่อสื่อ English Test Tutor Vol.2
   

English Grammar, Pronouns, Articles, Adjective

  ระดับ  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 และ มัธยมต้น
  ลำดับชุด  ชุดที่ 2
  เอกสารประกอบ  ไฟล์เอกสารเวิร์ด
 

รายละเอียดของสื่อ

SET#1

Anything 

Adjective

Modal Verbs

Other  another

A, some or any

Auxiliary verbs

Object Pronouns

Relative Pronouns

Reflexive Pronouns

Possessive pronouns

SET#2

Beginner Grammar

Using Make and Do

For, ago, since, on, at

While, during and for

Common Prepositions

Interrogative pronouns

Basic English Grammar

Conjunctions and, but, or, so

Articles in English Grammar

SET#3

Using Article

Using Adverbs

 
จำนวนแบบทดสอบ 300 ข้อ
แบบแบ่งเป็นตอนละ 10 ข้อ
หรือเลือกทำต่อเนื่อง 50 ข้อ

ติดต่อ
โทร.ศัพท์ 081-1120563,086-6545740
http://www.dekdeemedia.com