- - ชื่อสื่อ English Test Tutor Vol.3
   

English using, Prepositions, Conjunctions, Pronouns, Modal Verbs

  ระดับ  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 และ มัธยมต้น
  ลำดับชุด  ชุดที่ 3
  เอกสารประกอบ  ไฟล์เอกสารเวิร์ด
 

รายละเอียดของสื่อ

SET#1

Conditionals

Much  many

Phrasal verbs

Irregular Verbs

Why Questions

Using the articles

Some- any- few

An Easy Questions

Grammar Questions

Relative Pronoun Exercises

SET#2

Prepositions  

Prepositions Test 

Using Prepositions

Elementary Adjectives

Conjunctions

Elementary English Grammar

Elementary Grammar Questions

English Grammar Exercise

SET#3

Pronouns

Modal Verbs

 
จำนวนแบบทดสอบ 300 ข้อ
แบบแบ่งเป็นตอนละ 10 ข้อ
หรือเลือกทำต่อเนื่อง 50 ข้อ


ติดต่อ
โทร.ศัพท์ 081-1120563,086-6545740
http://www.dekdeemedia.com