- - ชื่อสื่อ English Test Tutor Vol.4
   

Vocabulary, Related Things, Compound word

  ระดับ  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 และ มัธยมต้น
  ลำดับชุด  ชุดที่ 4
  เอกสารประกอบ  ไฟล์เอกสารเวิร์ด
 

รายละเอียดของสื่อ

SET#1

Vocabulary : Dogs

Vocabulary : Cats

Vocabulary : Tigers

Vocabulary : Sharks

Vocabulary : Tortoises

Animal or Plant

Animal or Object

Days of the Week 

Common Quantity Nouns

Compound words with 'tooth'

SET#2

Weather Test

On the Farm

Cold Flu Season

Bottlenose Dolphins

Vocabulary : Penguins

SET#2

Related Things

 
จำนวนแบบทดสอบ 300 ข้อ
แบบแบ่งเป็นตอนละ 10 ข้อ
หรือเลือกทำต่อเนื่อง 50 ข้อ


ติดต่อ
โทร.ศัพท์ 081-1120563,086-6545740
http://www.dekdeemedia.com