- ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์
ลักษณะเพิ่มเติม
การนำเสนอเป็นรูปธรรม มีแบบฝึกทักษะ
และแบบทดสอบ ตลอดจนเกมสนุก

     ชื่อสื่อ    13 ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์
    ชุดที่ 1
  
   รายละเอียด  เนื้อหาจำนวน 6 หน่วย   1 เกมสนุก
  ทักษะที่ 1 ทักษะการสังเกต
  ทักษะที่ 2 ทักษะการวัด
  ทักษะที่ 3 ทักษะการจำแนกประเภท
  ทักษะที่ 4 ทักษะการหาความสัมพันธ์ระหว่างสเปสกับสเปส
และสเปสกับเวลา
  ทักษะที่ 5 ทักษะการคำนวณ
  ทักษะที่ 6 ทักษะการจัดกระทำและการสื่อความหมายข้อมูล
  ทักษะที่ 7 Invitations การเชื้อเชิญ
  เกมสนุก เกมรถไฟดนตรี
     
ติดต่อ
โทร.ศัพท์ 081-1120563,086-6545740

http://www.dekdeemedia.com
 
 
 

** มีไฟล์เอกสารใบงาน+แบบฝึกทักษะ+แบบทดสอบ
กำกับทุกหน่วย ปริ้นท์ได้ แก้ไขได้

ดูวีดิโอตัวอย่าง คลิกที่นี่

ดูภาพตัวอย่างของสื่อหน่วยต่างๆ คลิกที่นี่

  ดูภาพตัวอย่างของสื่อหน่วยต่างๆ คลิกที่นี่