- ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์
ลักษณะเพิ่มเติม
การนำเสนอเป็นรูปธรรม มีแบบฝึกทักษะ
และแบบทดสอบ ตลอดจนเกมสนุก
    ชื่อสื่อ     13 ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์
    ชุดที่ 2
  
   รายละเอียด  เนื้อหาจำนวน 7 หน่วย
   ทักษะที่ 7 ทักษะการลงความคิดเห็นจากข้อมูล
   ทักษะที่ 8 ทักษะการพยากรณ์
   ทักษะที่ 9 ทักษะการตั้งสมมติฐาน
   ทักษะที่ 10 ทักษะการกำหนดนิยามเชิงปฏิบัติการ 
   ทักษะที่ 11 ทักษะการกำหนดและควบคุมตัวแปร
   ทักษะที่ 12 ทักษะการทดลอง
  ทักษะที่ 13 ทักษะการตีความหมายข้อมูลและการลงข้อสรุป
  เกมสนุก เกมขึ้นรถไปเที่ยว
     
ติดต่อ
โทร.ศัพท์
081-1120563,086-6545740
http://www.dekdeemedia.com
 
 
 

 

** มีไฟล์เอกสารใบงาน+แบบฝึกทักษะ+แบบทดสอบ
กำกับทุกหน่วย ปริ้นท์ได้ แก้ไขได้

ดูวีดิโอตัวอย่าง คลิกที่นี่

ดูภาพตัวอย่างของสื่อหน่วยต่างๆ คลิกที่นี่