CAI ก เอ๋ย ก ไก

สำหรับนักเรียนระดับปฐมวัย - ป.1

เรียนตัวอักษรไทย ประกอบรูปภาพและเสียง
แบบทดสอบ เกมสนุก

  ดูรายละเอียด

ดูตัวอย่าง คลิกที่นี่ รหัสสินค้า : 010

English for Children


ฝึกเรียนตัวอักษรภาษาอังกฤษ A B C D อย่างสนุกสนาน
มีเสียงและภาพประกอบ
สื่อสำหรับเริ่มต้นเรียนภาษาอังกฤษสำหรับเด็กอนุบาล
ถึง ชั้น ป.1 โดยเรียนผ่านโปรแกรมคอมพิวเตอร์
มีแบบทดสอบและเกมสนุก เรียนง่าย
ดูรายละเอียด

ดูตัวอย่าง คลิกที่นี่


Vocabulary for kids

คำศัพท์ภาษาอังกฤษสำหรับคุณหนู
เสนอคำศัพท์เช่น วัน เดือน การนับเลข สัตว์ต่างๆ ฯลฯ
ในภาษาอังกฤษ

สื่อสำหรับเริ่มต้นเรียนภาษาอังกฤษสำหรับเด็กอนุบาล
มีแบบทดสอบและเกมสนุก เรียนง่าย

ดูตัวอย่าง คลิกที่นี่


บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน
เรื่อง สวัสดีอาเซียน ชุด ปฐมวัย

รายละเอียดเนื้อหาจำนวน 4 หน่วย
นำเสนอข้อมูลความรู้เกี่ยวกับอาเซียน ประเทศสมาชิก
ธง สัญลักษณ์ เครื่องแต่งกาย ภาษา อาหาร และอื่นๆ
สำหรับเด็กปฐมวัย

 

ดูตัวอย่าง คลิกที่นี่


แบบฝึกทักษะเพื่อพัฒนาความเป็นเลิศสำหรับคุณหนู 
ชุดที่ 1 ทักษะความคิดทางคณิตศาสตร์

เสนอในรูปแบบของแบบฝึกทักษะ มีเสียง ภาพประกอบ
พร้อมเกมสนุก เพื่อฝึกทักษะด้านคณิตศาสตร์แก่เด็กน้อย
พร้อมเกมสนุก

 

ดูตัวอย่าง คลิกที่นี่


แบบฝึกทักษะเพื่อพัฒนาความเป็นเลิศสำหรับคุณหนู 
ชุดที่ 2  คณิตคิดเร็ว


เสนอในรูปแบบของแบบฝึกทักษะ มีเสียง ภาพประกอบ
พร้อมเกมสนุก เพื่อฝึกทักษะด้านคณิตศาสตร์แก่เด็กน้อย
พร้อมเกมสนุก

 

ดูตัวอย่าง คลิกที่นี่


Vocabulary for kids

คำศัพท์ภาษาอังกฤษสำหรับคุณหนู
เสนอคำศัพท์เช่น วัน เดือน การนับเลข สัตว์ต่างๆ ฯลฯ
ในภาษาอังกฤษ

 

 ดูรายละเอียด

ดูตัวอย่าง คลิกที่นี่

 

 

 

 


Fun with vocabulary
คำศัพท์แสนสนุก ชุดที่ 1

บ้านและโรงเรียน

เสนอสารานุกรมคำศัพท์ พร้อมภาพ-เสียง
พร้อมเกมสนุก
เสนอด้วยภาพและเสียงประกอบ
เสียงเจ้าของภาษา
พร้อมแบบทดสอบประจำเรื่อง

 

ดูตัวอย่าง คลิกที่นี่


Fun with vocabulary
คำศัพท์แสนสนุก ชุดที่ 2

ร่างกาย ครอบครัว เครือญาติ ผัก ผลไม้ อาหาร

เสนอสารานุกรมคำศัพท์ พร้อมภาพ-เสียง
พร้อมเกมสนุก
เสนอด้วยภาพและเสียงประกอบ
เสียงเจ้าของภาษา
พร้อมแบบทดสอบประจำเรื่อง

 

ดูตัวอย่าง คลิกที่นี่


ดูเว็บไซต์หลัก คลิกที่นี่ dekdeemedia.com