หน้าหลักเว็บไซต์
แคตตาล๊อค
กิจกรรม
CAI อังกฤษ
ภาษาไทย
วิทยาศาสตร์
คณิตศาสตร์
อาเซียน
วิธีชำระเงิน
สั่งซื้อสื่อ
ดาวน์โหลด
 
ที่
จำนวน
รายละเอียด
 หมายเหตุ
  CAI อาเซียน
1
CAI เรื่อง สวัสดีอาเซียน ชุดที่ 1
1
  รายละเอียด  ดูตัวอย่าง
2
CAI เรื่อง สวัสดีอาเซียน ชุดที่ 2
1
  รายละเอียด  ดูตัวอย่าง
3
CAI เรื่อง สวัสดีอาเซียน ชุดที่ 3 ปฐมวัย
1
  รายละเอียด  ดูตัวอย่าง
4
CAI Asean Local Tales นิทานพื้นบ้านอาเซียน 2 ภาษา ชุดที่ 1
1
  รายละเอียด  ดูตัวอย่าง
5
CAI Asean Local Tales นิทานพื้นบ้านอาเซียน 2 ภาษา ชุดที่ 2
1
  รายละเอียด  ดูตัวอย่าง
 CAI ภาษาอังกฤษตามหลักสูตรแกนกลางฯ
 
6
English for Thai students ภาษาอังกฤษ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 (2 CD) (เสียงเจ้าของภาษา) ตัวอย่างชุด 1 /ชุด 2
2
  รายละเอียด  ดูตัวอย่าง
7
English for Thai students ภาษาอังกฤษ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 (2 CD) (เสียงเจ้าของภาษา) ตัวอย่างชุด 1 /ชุด 2
2
  รายละเอียด  ดูตัวอย่าง
8
English for Thai students ภาษาอังกฤษ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 (2 CD) (เสียงเจ้าของภาษา) ตัวอย่างชุด 1 /ชุด 2
2
  รายละเอียด  ดูตัวอย่าง
9
English for Thai students ภาษาอังกฤษ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 (3 CD) (เสียงเจ้าของภาษา) ตัวอย่างชุด 1 /ชุด 2 / ชุด 3
3
  รายละเอียด  ดูตัวอย่าง
10
English for Thai students ภาษาอังกฤษ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 (3 CD) (เสียงเจ้าของภาษา) ตัวอย่างชุด 1 /ชุด 2 / ชุด 3
3
  รายละเอียด  ดูตัวอย่าง
11
English for Thai students ภาษาอังกฤษ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 (3 CD) (เสียงเจ้าของภาษา) ตัวอย่างชุด 1 /ชุด 2 / ชุด 3
3
  รายละเอียด  ดูตัวอย่าง
 CAI สำหรับเด็กอนุบาล (ปฐมวัย)
 
12
CAI ก เอ๋ย ก ไก่
1
  รายละเอียด  ดูตัวอย่าง
13
CAI English ABCD  ภาษาอังกฤษสำหรับคุณหนู (เสียงเจ้าของภาษา)
1
  รายละเอียด ดูตัวอย่าง
14
CAI Vocabulary for Kids  คำศัพท์ภาษาอังกฤษสำหรับคุณหนู (เสียงเจ้าของภาษา)
1
  รายละเอียด ดูตัวอย่าง
15
CAI แบบฝึกทักษะ เพื่อพัฒนาความเป็นเลิศสำหรับคุณหนู ชุด ทักษะความคิดทางคณิตศาสตร์
1
  รายละเอียด ดูตัวอย่าง
16
CAI แบบฝึกทักษะ เพื่อพัฒนาความเป็นเลิศสำหรับคุณหนู ชุด คณิตคิดเร็ว
1
  รายละเอียด ดูตัวอย่าง
 Fun with Vocabulary  คำศัพท์แสนสนุก
 
17
CAI Fun with Vocabulary 1 คำศัพท์แสนสนุก ชุด บ้านและโรงเรียน
1
  รายละเอียด  ดูตัวอย่าง
18
CAI Fun with Vocabulary 2 ชุดร่างกาย ครอบครัว อาหาร เครื่องดื่ม ผัก ผลไม้
1
  รายละเอียด  ดูตัวอย่าง
19
CAI Fun with Vocabulary 3 คำศัพท์แสนสนุก ชุด สัตว์และแมลง
1
  รายละเอียด  ดูตัวอย่าง
20
CAI Fun with Vocabulary 4 สถานที่ ร้านค้า อาชีพ
1
  รายละเอียด  ดูตัวอย่าง
21
CAI Fun with Vocabulary 5 กริยา อาการ ความรู้สึก
1
  รายละเอียด  ดูตัวอย่าง
22
CAI Fun with Vocabulary 6 กริยา 3 ช่อง, คำตรงกันข้าม Opposite word
1
  รายละเอียด  ดูตัวอย่าง
23
CAI Fun with Vocabulary 7 พืช ต้นไม้ ดอกไม้ ธรรมชาติ
1
  รายละเอียด  ดูตัวอย่าง
24
CAI Fun with Vocabulary 8 เทคโนโลยี การสื่อสาร ไอที การสื่อสาร
1
  รายละเอียด  ดูตัวอย่าง
 English Grammar หลักไวยากรณ์อังกฤษสำหรับนักเรียน
 
25
CAI เรื่อง Tenses กาล ในภาษาอังกฤษ ระดับมัธยม (เสียงเจ้าของภาษา)
1
  รายละเอียด  ดูตัวอย่าง
26
CAI เรื่อง Modal Verbs, Active & Passive Voice & Conditional Sentences (มัธยม)  (เสียงเจ้าของภาษา)
1
  รายละเอียด  ดูตัวอย่าง
27
CAI เรื่อง หลักการใช้ Tense ในภาษาอังกฤษ ระดับประถม (เสียงเจ้าของภาษา)
1
  รายละเอียด  ดูตัวอย่าง
28
CAI เรื่อง หลักไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ   ระดับประถม (เสียงเจ้าของภาษา)
1
  รายละเอียด  ดูตัวอย่าง
CAI สนทนาภาษาอังกฤษ (เสียงเจ้าของภาษา)
   
29
English Conversations สนทนาภาษาอังกฤษ ชุดที่ 1 ( CA I )
1
   รายละเอียด  ดูตัวอย่าง
30
English Conversations สนทนาภาษาอังกฤษ ชุดที่ 2 ( CA I )
1
  รายละเอียด  ดูตัวอย่าง
31
English Conversations สนทนาภาษาอังกฤษ ชุดที่ 3 ( CA I )
1
  รายละเอียด  ดูตัวอย่าง
32
English Conversations สนทนาภาษาอังกฤษ  ชุดที่ 4 Q & A เทคนิคการถาม490ตอบภาษาอังกฤษ
1
  รายละเอียด  ดูตัวอย่าง
    CAI คณิตศาสตร์   (บทเรียนและการแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ ระดับประถม)
 
33

CAI คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1   ชุดที่ 14902   (2 CD)        ดูตัวอย่างชุดที่ 1 / ชุดที่ 2   

2
  รายละเอียด  ดูตัวอย่าง
34

CAI คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2   ชุดที่ 14902   (2 CD)        ดูตัวอย่างชุดที่ 1 / ชุดที่ 2   

2
  รายละเอียด  ดูตัวอย่าง
35

CAI คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3   ชุดที่ 14902   (2 CD)        ดูตัวอย่างชุดที่ 1 / ชุดที่ 2   

2
  รายละเอียด  ดูตัวอย่าง
36

CAI คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4   ชุดที่ 14902   (2 CD)        ดูตัวอย่างชุดที่ 1 / ชุดที่ 2  

2
  รายละเอียด  ดูตัวอย่าง
37

CAI คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5   ชุดที่ 14902   (2 CD)        ดูตัวอย่างชุดที่ 1 / ชุดที่ 2  

2
  รายละเอียด  ดูตัวอย่าง
38

CAI คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6   ชุดที่ 14902   (2 CD)    รอการวางจำหน่าย

 
 CAI  ภาษาไทย ชุดมาตรฐาน สำหรับสร้างพื้นฐานและพัฒนาภาษาไทยแก่นักเรียน
 
39 CAI ก เอ๋ย ก ไก่ เรียนพยัญชนะไทย พร้อมเกมสนุก
1
  รายละเอียด  ดูตัวอย่าง
40
CAI สระแสนสนุก เรียนสระภาษาไทย สำหรับนักเรียนประถมศึกษา พร้อมเกมสนุก
1
  รายละเอียด  ดูตัวอย่าง
41
CAI ฝึกสะกดคำ ฝึกสะกดตามมาตราต่างๆ ทุกมาตรา พร้อมเกมสนุก
1
  รายละเอียด  ดูตัวอย่าง
42
CAI วรรณยุกต์ไทย ฝึกผันวรรณยุกต์ไทย ตามอักษรสูง อักษรกลาง และอักษรต่ำ พร้อมเกมสนุก
1
  รายละเอียด  ดูตัวอย่าง
43
CAI คำอักษรนำ เรียนรู้คำอักษรนำในภาษาไทย พร้อมเกมสนุก
  รายละเอียด  ดูตัวอย่าง
44
CAI คำควบกล้ำ เรียนรู้คำควบกล้ำแท้ และคำควบกล้ำไม่แท้ พร้อมเกมสนุก
1
  รายละเอียด  ดูตัวอย่าง
45
CAI มาตราตัวสะกด เรียนรู้มาตราตัวสะกดทั้ง 8 แม่ 9 มาตรา พร้อมเกมสนุก
1
  รายละเอียด  ดูตัวอย่าง
  CAI วิทยาศาสตร์
   
46
CAI 13 ทักษะวิทยาศาสตร์  ชุดที่ 1 (ทักษะที่ 1-6)
1
  รายละเอียด  ดูตัวอย่าง
47
CAI 13 ทักษะวิทยาศาสตร์  ชุดที่ 2 (ทักษะที่ 7-13)
1
  รายละเอียด  ดูตัวอย่าง
48
CAI บรรยากาศ   ชุดที่ 1   ( 5 หน่วย)
1
  รายละเอียด  ดูตัวอย่าง
49
CAI บรรยากาศ   ชุดที่ 2   ( 5 หน่วย)
1
  รายละเอียด  ดูตัวอย่าง
  CAI วิชาพระพุทธศาสนา
   
50
CAI เรื่อง พุทธประวัติสำหรับเยาวชน
1
  รายละเอียด   
51
CAI เรื่อง ศาสนพิธีเบื้องต้น
1
  รายละเอียด   
    CAI สอนการใช้โปรแกรม
 
52
CD สอนการใช้โปรแกรม Captivate 64907 เพื่อสร้างงาน CAI
1
  รายละเอียด  ดูตัวอย่าง
53
CD สอนการใช้โปรแกรม Photoshop เพื่อสร้างงานกราฟฟิค
1
  รายละเอียด  ดูตัวอย่าง
54 CD สอนการใช้โปรแกรม Authorware เพื่อการสร้าง CAI
1
  รายละเอียด  ดูตัวอย่าง
55
CD สอนการสร้างสื่อวีดิทัศน์/ตัดต่อวีดิโอ ด้วย Vegas
1
  รายละเอียด  ดูตัวอย่าง
56 CD สอนการใช้โปรแกรม Adobe Audition เพื่อการตัดต่อเสียง
1
  รายละเอียด  ดูตัวอย่าง
    CD รูปภาพประกอบการศึกษา
 
57
CD รูปภาพชุดประเพณีล้านนา (ภาพถ่าย)
1
  รายละเอียด   
58
CD รูปภาพชุดอินโดจีน ลาว เวียดนาม กัมพูชา และเชียงตุง (ภาพถ่าย)
1
  รายละเอียด   
59
Digital Pictures for Education CD รูปภาพประกอบการศึกษา (ภาพวาด)
1
  รายละเอียด   
 CAI สุขศึกษาและพลศึกษา, และคณิตศาสตร์
 
60
CAI อาหารหลัก 5 หมู่
1
  รายละเอียด  ดูตัวอย่าง
61
CAI เรื่อง สี่เหลี่ยมมุมฉาก
1
  รายละเอียด  ดูตัวอย่าง
 VCD วีดิทัศน์ (ประเพณีท้องถิ่นภาคเหนือ) แผ่นสกรีนอิงเจท
 
62
วีดิทัศน์เพื่อการศึกษา เรื่อง สงกรานต์ล้านนา (ปีใหม่เมือง)
1
  รายละเอียด  ดูตัวอย่าง
63
วีดิทัศน์เพื่อการศึกษา เรื่อง ประเพณียี่เป็ง (ลอยกระทง)
1
  รายละเอียด  ดูตัวอย่าง
64
วีดีทัศน์เพื่อการศึกษา เรื่อง ประเพณีตานก๋วยสลากภัตต์
1
  รายละเอียด  ดูตัวอย่าง
65
วีดิทัศน์เพื่อการศึกษา เรื่อง ประเพณีอินทขีล
1
  รายละเอียด  ดูตัวอย่าง
66
วีดิทัศน์เพื่อการศึกษา เรื่อง วัดสำคัญแห่งนครเชียงใหม่ ชุดที่ 1
1
  รายละเอียด  ดูตัวอย่าง
67
วีดิทัศน์เพื่อการศึกษา เรื่อง วัดสำคัญแห่งนครเชียงใหม่ ชุดที่ 2
1
  รายละเอียด  ดูตัวอย่าง
68
วีดิทัศน์เพื่อการศึกษา เรื่อง ดอยสุเทพ พระธาตุศักดิ์สิทธิ์บนยอดคีรี
1
  รายละเอียด  ดูตัวอย่าง
69
วีดิทัศน์เพื่อการศึกษา เรื่อง วัดเชียงมั่น อารามแห่งแรกของเชียงใหม่
1
  รายละเอียด  ดูตัวอย่าง

70

วีดิทัศน์เพื่อการศึกษา เรื่อง วัดและสถานที่สำคัญในพะเยา ชุดที่ 1
1
  รายละเอียด  ดูตัวอย่าง

71

วีดิทัศน์เพื่อการศึกษา เรื่อง วัดและสถานที่สำคัญในพะเยา ชุดที่ 2
1
  รายละเอียด  ดูตัวอย่าง

72

CAI เชียงราย นครเหนือสุดยอดในสยาม  (คอมพิวเตอร์ช่วยสอน)
1
  รายละเอียด  ดูตัวอย่าง

73

เชียงราย นครเหนือสุดยอดในสยาม  (วีดิทัศน์)
1
  รายละเอียด  ดูตัวอย่าง
74
วัดสำคัญในเชียงราย  (วีดิทัศน์)
1
  รายละเอียด  ดูตัวอย่าง
    CAI สอนภาษาไทยแก่ชาวต่างชาติ
 

75

Thai Easy Learning Vol.1 Thai Language for Beginners
1
  รายละเอียด  ดูตัวอย่าง

76

Thai Easy Learning Vol.2 Conversation in Daily Life
1
  รายละเอียด  ดูตัวอย่าง

77

Thai Easy Learning Vol.3 Conversation in Different Situations
1
  รายละเอียด  ดูตัวอย่าง

78

Thai Easy Learning Vol.4 Conversation in public places
1
  รายละเอียด  ดูตัวอย่าง
 English Test Tutor  แบบทดสอบเพื่อฝึกทักษะภาษาอังกฤษ
   

79

English Test Tutor  Vol.1 Nouns and Verbs
1
  รายละเอียด  ดูตัวอย่าง

80

English Test Tutor  Vol.2 English Grammar, Pronouns, Articles, Adjective
1
  รายละเอียด  ดูตัวอย่าง

81

English Test Tutor  Vol.3 English using, Prepositions, Conjunctions, Pronouns, Modal Verbs

1
  รายละเอียด  ดูตัวอย่าง

82

English Test Tutor  Vol.4 Vocabulary, Related Things, Compound words
1
  รายละเอียด  ดูตัวอย่าง

83

English Test Tutor  Vol.5 Present tense, Past tense, Future tense
1
  รายละเอียด  ดูตัวอย่าง

 

 CAI ภาษาอังกฤษทั่วไป / ชุด รร.ปริยัติธรรมสามัญ  (เนื้อหาเดียวกันกับสื่อลำดับที่ 6-11 แต่จัดรวบรวมใหม่ แผ่นสกรีนอิงเจท)  

84

English for Thai students ชุด 1 ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน
1
  รายละเอียด   

85

English for Thai students ชุด 2 ภาษาอังกฤษจากสิ่งรอบตัว
1
  รายละเอียด  

86

English for Thai students ชุด 3 Reading Comprehension
1
  รายละเอียด  

87

English for Thai students ชุด 4 English for Beginner
1
  รายละเอียด  

88

English for Thai students ชุด 5 หลักไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ
1
  รายละเอียด  

89

English for Thai students ชุด 6 หลักการใช้ภาษาอังกฤษ
1
  รายละเอียด  
CAI สนทนาภาษาจีน (เสียงเจ้าของภาษา)
 
90
Chinese Conversations สนทนาภาษาจีน ชุดที่ 1 ( CA I )  中国对话   系列 1
1
  รายละเอียด  ดูตัวอย่าง
91
Chinese Conversations สนทนาภาษาจีน ชุดที่ 2 ( CA I )  中国对话   系列 2
1
  รายละเอียด  ดูตัวอย่าง
92
Chinese Conversations สนทนาภาษาจีน ชุดที่ 3 ( CA I )  中国对话   系列 3
1
  รายละเอียด  ดูตัวอย่าง
93
Chinese Conversations สนทนาภาษาจีน ชุดที่ 4 ( CA I )  中国对话   系列 4
1
  รายละเอียด  ดูตัวอย่าง
 
 

สั่งซื้อทางโทรศัพท์ที่ 081-5817070, 081-1120563
ชำระเงินทางบัญชีชื่อ เด็กดีมีเดีย
รายการสื่อการสอน CAI หมายเลขบัญชี 787- 014 - 6854 ธนาคารกรุงไทย สาขาบิ๊กซีหางดง
หรือบัญชีชื่อ ปุณณ์พียร แก้ววงค์น้อย หมายเลขบัญชี 501-000-3996 ธนาคารกรุงไทย สาขาท่าแพ ประเภทออมทรัพย์
โปรดแจ้งชื่อ ที่อยู่ สำหรับจัดส่งสื่อไปให้ท่าน พร้อมเก็บเอกสารหลักฐานการโอนไว้ด้วย

ดาวน์โหลดเอกสารนี้ คลิกที่นี่
เอกสารเวิร์ด / เอกสาร zip
 / เอกสาร PDF / เอกสาร Excel