รายการสื่อ
แคตตาล๊อค
กิจกรรม
CAI อังกฤษ
ภาษาไทย
วีดิทัศน
วิทยาศาสตร์
คณิตศาสตร์
อาเซียน
วิธีชำระเงิน
สั่งซื้อสื่อ
ดาวน์โหลด
 
 เข้าสู่เว็บไซต์หลักคลิกที่นี่
 

 

   ประมวลรูปภาพการอบรมรุ่นต่างๆ ที่ผ่านมา

การอบรมเชิงปฏิบัติการ
การผลิตสื่อคอมพิวเตอร์ช่วยสอน CAI ด้วย Captivate 8
วันที่ ๓ – ๕ พฤษภาคม ๒๕๖๐
โรงเรียนในเครือมูลนิธิไทไชโย
ณ โรงเรียนหทัยคริสเตียน อ.เมือง จ.เลย

ดูรูปภาพคลิกที่นี่


การอบรมเชิงปฏิบัติการ
การผลิตสื่อการสอนสำหรับครูภาษาอังกฤษในศตวรรษที่ ๒๑
วันที่ ๒๓ – ๒๔ เมษายน ๒๕๕๙ 
ณ ห้องอบรมสุพรรณิกา อาคารอาลัมภาง 
มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง 

ดูรูปภาพคลิกที่นี่


การอบรมเชิงปฏิบัติการ
หลักสูตรการผลิตสื่อคอมพิวเตอร์ช่วยสอน (CAI) ด้วย Adobe Captivate 7
สำหรับการสร้างงานบนเว็บไซต์และติิดตั้งบนแท็บเลต
ณ โรงเรียนอนุบาลพะเยา อ.เมือง จ.พะเยา
ดำเนินการโดย สมาคมผู้ประกอบวิชาชีพครูและบุคลากรทางการศึกษา จ.พะเยา (TEPA)
วันที่ 13-15 ต.ค. 2556

ดูรูปภาพคลิกที่นี่


การอบรมเชิงปฏิบัติการ
หลักสูตรการใช้งานคอมพิวเตอร์เบื้องต้น
แก่พระนิสิต คณะพุทธศาสตร์ มจร.วิทยาเขตเชียงใหม่
วันที่ 11-12 ตุลาคม 2556

ดูรูปภาพคลิกที่นี่


การอบรมเชิงปฏิบัติการ
หลักสูตรการผลิตสื่อวิดิทัศน์
โครงการครูพระสอนพระพุทธศาสนาในโรงเรียน มหาวิทยาลัย มมร. วิทยาเขตล้านนา
วันที่ 5-7 กันยายน 2556

ดูรูปภาพคลิกที่นี่


การอบรมเชิงปฏิบัติการ
หลักสูตรการผลิตสื่อเพื่อเผยแพร่พระพุทธศาสนา
โครงการพัฒนาศาสนทายาทล้านนา โรงเรียนเชตุพนศึกษา
วันที่  15 กรกฏาคม 2556 ณ วัดโชติกุนสุวรรณาราม (หมูบุ่น)
ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ การอบรมเชิงปฏิบัติการ
หลักสูตรการผลิตสื่อคอมพิวเตอร์ช่วยสอน (CAI) ด้วย Adobe Captivate 6
ณ โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน อ.เมือง จ.ลำพูน
วันที่ 21-22 มิถุนายน 2556

ดูรูปภาพคลิกที่นี่


ประมวลภาพการอบรมหลักสูตรการจัดการ ตกแต่ง ตัดต่อเสียง
ณ สำนักงานพันธ์ทิพย์พลาซ่า อ.เมือง จ.เชียงใหม่
วันที่ 8-9 เมษายน 2556

ดูรูปภาพคลิกที่นี่


ประมวลภาพการอบรมหลักสูตรการผลิตสื่อ CAI
ณ โรงเรียนบ้านหนองโป่ง อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี
วันที่ 27-28 มีนาคม 2556
ดูรูปภาพคลิกที่นี่

ประมวลภาพการอบรมหลักสูตรการผลิตสื่อ CAI
ด้วยโปรแกรม Authorware
ณ โรงเรียนวัดหนองบัวพิทยาคม อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย
ดูรูปภาพคลิกที่นี่

การอบรมโปรแกรมการผลิตสื่อคอมพิวเตอร์ช่วยสอน CAI
โรงเรียนอนุบาลพะเยา อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา
ระหว่างวันที่ 22-23,29-30 มกราคม 2554

ดูรูปภาพ คลิกที่นี่

paway.html

การอบรมโปรแกรมการผลิตสื่อคอมพิวเตอร์ช่วยสอน CAI
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาพะเยา เขต 1
ระหว่างวันที่ 26- 29 ตุลาคม 2553

ดูรูปภาพ คลิกที่นี่

      paway.html

การอบรมโปรแกรมการผลิตสื่อคอมพิวเตอร์ช่วยสอน CAI
โรงเรียนบ้านจำป่าหวาย อ.เมือง จ.พะเยา
ระหว่างวันที่ 6- 9 ตุลาคม 2553

ดูรูปภาพ คลิกที่นี่

การอบรมหลักสูตรการสร้างงานกราฟฟิคด้วย Photoshop
ห้องประชุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพะเยา
ระหว่างวันที่ 27- 28 ตุลาคม 2552

ดูภาพการอบรม คลิกที่นี่

การอบรมโปรแกรมการผลิตสื่อ CAI
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาพะเยา เขต 1
ระหว่างวันที่ 12- 15 พฤษภาคม 2551

ดูภาพการอบรม คลิกที่นี่

การอบรมโปรแกรมการผลิตสื่อ CAI
ณ โรงเรียนเชตุพนศึกษา อ.เมือง จ. เชียงใหม่
ระหว่างวันที่1 - 3 พฤษภาคม
2551
ดูภาพการอบรม คลิกที่นี่

การอบรมโปรแกรมการผลิตสื่อ CAI เพื่อสร้างนวัตกรรมสำหรับครู
ณ โรงเรียนดอยสะเก็ดผดุงศาสน์ อ.ดอยสะเก็ด จ. เชียงใหม่
ระหว่างวันที่ 24- 27
มีนาคม 2551
ดูภาพการอบรม คลิกที่นี่

การอบรมโปรแกรมการผลิตสื่อ CAI เพื่อสร้างนวัตกรรมสำหรับครู
ณ โรงเรียนบ้านเหมืองแร่ ต. แม่คะ อ.ฝาง จ. เชียงใหม่
ระหว่างวันที่ 19 - 22
มีนาคม 2551
ดูภาพการอบรม คลิกที่นี่

การอบรมโปรแกรมผลิตสื่อวีดิทัศน์
ระหว่างวันที่ 7-9 กุมภาพันธ์ 2551 ณ วัดแม่แวน อ.พร้าว จ. เชียงใหม่

โดยการสนับสนุนของ หน่วยอบรมประชาชนประจำตำบลเขื่อนผาก-แม่แวน
องค์การบริหารส่วนตำบลแม่แวน และศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียนอำเภอพร้าว
ดูภาพการอบรม คลิกที่นี่

การอบรมโปรแกรมการผลิตสื่อ CAI เพื่อสร้างนวัตกรรมสำหรับครู
ณ ห้องคอมฯ โรงเรียนฝางธรรมศึกษา ต. สันทราย อ.ฝาง จ. เชียงใหม่
ระหว่างวันที่ 8-9 และ - 15-16 กรกฎาคม 2550

ทางทีมงานต้องขอขอบคุณอาจารย์แสงสุรีย์ เทียนแก้ว และอาจารย์ศิริธร สุวรรณพงษ์ ที่ช่วยในการประสานงานในการอบรมครั้งนี้ครับ

ดูภาพการอบรม คลิกที่นี่

การอบรมโปรแกรมผลิตสื่อวีดิทัศน์ สำหรับพระสอนศีลธรรม จังหวัดน่าน
ระหว่างวันที่ 14-16 กันยายน 2550 ณ ห้องประชุมโรงเรียนนันทบุรีวิทยา
อำเภอเมือง จังหวัดน่าน

ทางทีมงานต้องขอขอบคุณสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดน่าน โดยการประสานงานของอาจารย์บรรเจิด นักวิชาการวัฒนธรรมจังหวัดน่าน และอาจารย์ปิยะ ถาวงศ์ ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนบ้านถ่อน อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน

ดูภาพการอบรม คลิกที่นี่

การอบรมโปรแกรมผลิตสื่อ CAI ด้วย Authorware แก่คณะครูอาจารย์ รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 29 มีนาคม - 2 เมษายน 2550 ณ ห้องปฏิบัติการด้านทักษะการเรียนรู้สื่อมัลติมีเดีย
บ้านห้วยน้ำขาว ตำบลท่าวังทอง อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา


ดูภาพการอบรม คลิกที่นี่

การอบรมโปรแกรมผลิตสื่อวีดิทัศน์
ระหว่างวันที่ 4-6 พฤษภาคม 2550 ณ ห้องประชุมบ้านอาจารย์สุรินทร์ อนุวงศ์
บ้านกว้าน ตำบลดงเจน กิ่งอำเภอภูกามยาว จังหวัดพะเยา

ทางทีมงานต้องขอขอบคุณอาจารย์สุรินทร์ อาจารย์สุดา อนุวงศ์ เป็นอย่างสูง ที่เอื้อเฟื้อสถานที่ และอำนวยความสะดวกทุกๆ ด้าน โดยการประสานงานของอาจารย์สมพงษ์ มหานิล

ดูภาพการอบรม คลิกที่นี่

DM จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการด้านมัลติมีเดีย การสร้างบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน CAI ด้วยโปรแกรม Authorware แก่คณะครูอาจารย์ หลักสูตร 6 วัน
ณ โรงเรียนฝางธรรมศึกษา อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 10 - 16 ธันวาคม 2549
รายละเอียดติดต่อสอบถามได้ที่ โรงเรียนฝางธรรมศึกษา อ.ฝาง โทร. 053-888111
ดูภาพบรรยากาศการอบรม คลิกที่นี่
การอบรมการสร้างบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน CAI ด้วยโปรแกรม Authorware แก่คณะครูอาจารย์ ในจังหวัดพะเยา รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 24 - 28 มีนาคม 2550 ณ ห้องปฏิบัติการด้านทักษะการเรียนรู้สื่อมัลติมีเดีย (ตูบมหานิล)
บ้านห้วยน้ำขาว ตำบลท่าวังทอง อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา
ดูภาพการอบรม คลิกที่นี่
 
     
 
ลงทะเบียนแจ้งความประสงค์เข้าเรียนโปรแกรม คลิกที่นี่

หลักสูตรการอบรมโปรแกรมต่างๆ คลิกที่นี่

รับผลิตสื่อการสอน คลิกที่นี่

 
 

ดูเว็บไซต์หลักที่ http://dekdeemedia.com
 
 
 

รับจัดอบรม, จัดอบรมสื่อ, อบรมสื่อการสอน, สอนโปรแกรทำสื่อ, อบรม cai