ปุณณ์เพียร แก้ววงค์น้อย
ผู้จัดการเด็กดีมีเดีย

Poonpean Keawwongnoi
CEO&Manager of Dekdee Media co., Ltd.

ผู้ก่อตั้งเว็บไซต์ Sala108.com (สล่าร้อยแปด)

การศึกษา
ประกาศนียบัตรวิชาชีพครู (ปว.ค.)
ปริญญาตรีและปริญญาโท
  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยLevel of education

Vocational Certificate of Education
Bachelor of Arts at Mahachulalongkorn University
Master of Arts at Mahachulalongkorn University
Lecturer and CAI Trainer for Multimedia Programs
 

   อดีต
     อาจารย์สอนมหาวิทยาลัย มหาจุฬาลงกรณฯ ฝาง 2544-2546
     อาจารย์พิเศษ มจร.วิทยาเขตเชียงใหม่ /ลำพูน 2546-2555
     อาจารย์ร่วมสอน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2551-2552

   การทำงาน
    ผู้จัดการและโปรแกรมเมอร์ บริษัท เด็กดีมีเดีย จำกัด
 
   อาจารย์พิเศษมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
    อาจารย์พิเศษมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เชียงใหม่
 
   วิทยากรอบรมด้านการการผลิตสื่อคอมพิวเตอร์ช่วยสอน (CAI)
 
   วิทยากรอบรมหลักสูตรการผลิตสื่อวีดิทัศน์และมัลติมีเดีย
     ที่ปรึกษางานนวัตกรรมสำหรับการเลื่อนวิทยฐานะ (ด้านสื่อ)สำหรับครู

   ประสบการณ์
    วิทยากรบรรยายแก่สถาบันต่างๆ
 
   กรรมการผลิตสื่อคอมพิวเตอร์ช่วยสอน กระทรวงศึกษาธิการ
     จัดอบรมเชิงปฏิบัติการด้านมัลติมีเดียแก่หน่วยงานการศึกษา
 
   อาจารย์สอนวิชาเทคโนโลยีและนวัตกรรมฯ มจร. พ.ศ.2552

 


   ติดต่อ
   info@dekdeemedia.com
   โทรศัพท์ 081-5817070

   4134 เด็กดีมีเดีย พันธ์ทิพย์พลาซ่า ต.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่

   Facebook/เด็กดีมีเดีย เชียงใหม่