การอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรการผลิตสื่อคอมพิวเตอร์ช่วยสอน (CAI) ด้วยโปรแกรม Adobe Captivate 6.0
ณ โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน อ.เมือง จ.ลำพูน วันที่ 21-22 มิถุนายน 2556

ดูเว็บไซต์หน้าหลักของเด็กดีมีเดีย คลิกที่นี่