การอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรการผลิตสื่อการสอน (CAI) โรงเรียนบ้านหนองโป่ง อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี 28-29 มีนาคม 2556 โดยเด็กดีมีเดีย


การอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรการผลิตสื่อการสอน (CAI) โรงเรียนบ้านหนองโป่ง อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี 28-29 มีนาคม 2556 โดยเด็กดีมีเดีย