ตัวอย่าง วีดิทัศน์
ประกอบการสอนประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่น (ภาคเหนือ) 
   
ประเพณีปี๋ใหม่เมือง (สงกรานต์)

     
 
   
ประเพณีตานก๋วยสลากภัตต์

     
 
   
ประเพณียี่เป็ง (ลอยกระทง)

     
 
   
ประเพณีอินทขิล

     
 
   
วัดสำคัญในเชียงใหม่
     
 
   
ดอยสุเทพ พระธาตุศักดิ์สิทธิ์บนยอดคีรี
     
     
 
   
วัดเชียงมั่น อารามแห่งแรก

     
 
   
วัดและสถานที่ำสำคัญในเพะเยา

   
     
ผลิตโดย เด็กดีมีเดีย
www.dekdeemedia.com โทร.086-6545740